Způsob platby

Kupní cena vychází z ceníku prodávajícího, sjednané agenturní slevy mezi prodávajícím a kupujícím a je potvrzena přijetím objednávky prodávajícím. Konečná výše ceny je uvedena na daňovém dokladu (faktuře).

Ceny uvedené u jednotlivých položek e-shopou jsou cenami prodejními bez příslušné DPH.


Platbu za zboží je možné provést následujícími způsoby:

  - Platba předem – na základě proforma faktury

  - Platba formou uhrazení faktury

V případě platby formou uhrazení faktury je kupující oprávněn do 2 pracovních dnů od data doručení zboží vznášet jakékoli dotazy či připomínky k vystavené faktuře či dodacímu listu. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude faktura pro účely úhrady považována za přesnou, správnou, úplnou a splatnou. Stane-li se část fakturované částky mezi stranami spornou, nesporné části faktury musí být řádně uhrazeny dle data splatnosti uvedené na faktuře.

Kupující není oprávněn bez dohody s prodávajícím provádět žádné jednostranné zápočty, srážky nebo odklady vůči fakturovaným platbám, a to bez ohledu na jakékoliv probíhající spory nebo vznášené nároky. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.


Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.