FILTR

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky:
společnosti Kapatex s.r.o. (dále jen prodávající)
a
podnikatelem nebo živnostníkem (dále jen kupujícím)
KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO
Název: Kapatex s.r.o.
Adresa: Vážská 845/5, 196 00 Praha 9 – Čakovice
IČ: 65412010
DIČ: CZ65412010
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 44601
Tel: +420 274 772 204 I +420 274 784 527 I +420 283 934 289 I Fax: +420 283 934 290
obchod@kapatex.cz |www.kapatex.cz|eshop.kapatex.cz|
Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve
lhůtě dvou pracovních dnů. Bankovní spojení pro Českou republiku v CZK: ČSOB a.s., Olšanská 1a, 199 00 Praha účet číslo: 108072495 / 0300; IBAN: CZ7803000000000108072495; SWIFT: CEKO CZPP Bankovní spojení pro Slovenskou republiku v €: ČSOB a.s., Ľuda Zúbka 4, 901 01 Malacky účet číslo: 4004972374 / 7500; IBAN: SK0875000000004004972374; SWIFT: CEKO SKBX Bankovní spojení pro Evropu v €: COMERZBANK AG DRESDEN účet číslo: 800553000 / 85040000; IBAN: DE24850400000800553000; SWIFT: COBADEFT 850
1. OBCHODNÍ PODMÍNKY V KOSTCE Základním obsahem obchodních podmínek je úprava vztahu mezi registrovaným zákazníkem a firmou Kapatex jako
výrobcem a dodavatelem froté výrobků. 2. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY Kupní cena vychází z ceníku prodávajícího, sjednané agenturní slevy mezi prodávajícím a kupujícím a je potvrzena
přijetím objednávky prodávajícím.
Konečná výše ceny je uvedena na daňovém dokladu (faktuře). Ceny uvedené u jednotlivých položek e-shopou jsou cenami prodejními bez příslušné DPH. Platbu za zboží je možné provést následujícími způsoby: - Platba předem – na základě proforma faktury - Platba formou uhrazení faktury V případě platby formou uhrazení faktury je kupující oprávněn do 2 pracovních dnů od data doručení zboží vznášet jakékoli dotazy či
připomínky k vystavené faktuře či dodacímu listu.
Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude faktura pro účely úhrady považována za přesnou, správnou, úplnou a splatnou.
Stane-li se část fakturované částky mezi stranami spornou, nesporné části faktury musí být řádně uhrazeny
dle data splatnosti uvedené na faktuře. Kupující není oprávněn bez dohody s prodávajícím provádět žádné jednostranné zápočty, srážky nebo odklady
vůči fakturovaným platbám, a to bez ohledu na jakékoliv probíhající spory nebo vznášené nároky. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
započatý den prodlení. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
3. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ Kupující objednává zboží z nabídky prodávajícího, která je uvedena na těchto webových stránkách. Veškeré objednávky budou kupujícím zadávány prostřednictvím objednávkového formuláře. Kupující je povinen respektovat balení zboží specifikované prodávajícím v katalogu zboží. Nabídka prodávajícího je nezávazná a kupující se nemůže domáhat dodání celého objemu objednávaného zboží, není-li
na skladě prodávajícího.
Prodávající na tuto skutečnost upozorní kupujícího před potvrzením objednávky. Každá jednotlivá odeslaná objednávka je písemně potvrzena odpovědným pracovníkem prodávajícího.
Do doby jejího potvrzení se má za to, že
objednávka není závazně přijata. 4. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní podle prodávajícím potvrzené objednáky. Způsob doručení je závislý na domluvě
kupujícího a prodávajícího. Kupujícímu se doporučuje, aby dodávku při převzetí co nejdříve překontroloval.
Rozměr kartonové krabice je většinou 40 x 40 x 60cm
 • Průměrná váha plné krabice je 11-14 kg
 • Místem odesílání je sídlo společnosti Kapatex na Praze 9.
Způsoby doručování po ČR
 • osobní odběr na adrese Vážská 845/5, Praha 9 – Čakovice

 • GLS

 • smluvní doprava pro větší objemy zakázek

 • jiný dopravce na základě zadání kupujícího (TopTrans, PPL, ČP...)

Způsoby doručování do zahraničí
 • GLS
 • UPS
 • O.T.E.C.
 • smluvní doprava pro větší objemy zakázek
  Cena dopravy není rozpočítaná do ceny výrobku.
5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Kupující může odstoupit od smlouvy kdykoliv před doručením objednávky a to tak, že objednávku nepřijme nebo si ji nevyzvedne 
do 14 ti dnů ode dne výzvy k převzetí / doručení. Pokud již kupující uhradil částku za zboží, náleží mu vrácení zpět
částky bez dopravních nákladů. 6. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ Jakost při převzetí Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo
sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným
zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do jednoho roku od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění
vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze
uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Zákonná práva z vad Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží ve 12 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu
zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy
(bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; • bezplatné odstranění vady opravou; • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má
kupující nárok na odstranění vady pokud je to možné anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo
má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu
zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 7. VYŘÍZENÍ REKLAMACE Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.
V písemné nebo elektronické komunikaci by měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží
prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho
poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí
potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění
vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou
na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle
jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o
ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje
o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.
Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že
zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž
by mu tím vznikly jakékoliv náklady. 9. ŘEŠENÍ SPORŮ Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší věcně příslušný soud. 10. OSTATNÍ Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí obchodním zákoníkem a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. května 2016 a nahrazují všechny předešlé zveřejněné obchodní podmínky.


Načítám, prosím vydržte...